STYROPIAN GRAFITOWY NEOTHERM FASADA 033 SZARY
 • STYROPIAN GRAFITOWY NEOTHERM FASADA 033 SZARY

STYROPIAN GRAFITOWY NEOTHERM FASADA 033 SZARY

162,00 zł
Brutto

Styropian 

SWISSPOR LAMBDA PLUS FASADA

λD = 0,032

Ilość
Ostatnie sztuki w magazynie

Minimalna ilość zamówienia tego produktu jest 30.

 

Polityka prywatności

 

Zasady zwrotu

 

Bezpieczne i szybkie płatności zapewnia DOTPAY

NEOTHERM

Ne­ogra­phi­te Fa­sa­da 033 λ ≤0,033

ZASTOSOWANIE WYROBU:

 • ocie­pla­nie ścian ze­wnętrz­nych bu­dyn­ków:

  - we­dług zło­żo­ne­go sys­te­mu ocie­pla­nia ścian ze­wnętrz­nych bu­dyn­ków ETICS (me­to­da lek­ka­-mo­kra, BSO –  bez­spo­ino­we sys­te­my ocie­pleń) któ­re do­pusz­cza­ją za­de­kla­ro­wa­ny po­ziom pa­ra­me­trów tech­nicz­nych w do­ku­men­tach od­nie­sie­nia.

 • wy­ko­ny­wa­nie ze­wnętrz­nych pio­no­wych izo­la­cji ciepl­nych:

  - izo­la­cja ciepl­na ścian z ele­men­ta­mi z okła­dzi­ną i wen­ty­lo­wa­ną szcze­li­ną po­wietrz­ną

  - izo­la­cja ciepl­na ścian szcze­li­no­wych z nie­wen­ty­lo­wa­ną szcze­li­ną po­wietrz­ną

  - izo­la­cja ciepl­na ścian w kon­struk­cji szkie­le­to­wej z okła­dzi­ną

 • wy­ko­ny­wa­nie we­wnętrz­nych pio­no­wych izo­la­cji ciepl­nych:

  - ​izo­la­cja ciepl­na w kon­struk­cjach we­wnętrz­nych ścia­nek dzia­ło­wych

 • ​wy­ko­ny­wa­nie ze­wnętrz­nych po­zio­mych izo­la­cji ciepl­nych:

  - ​izo­la­cja ciepl­na stro­pów od spodu z okła­dzi­ną

  - izo­la­cja ciepl­na w lek­kich stro­pach szkie­le­to­wych z okła­dzi­ną

  - izo­la­cja ciepl­na w stro­po­da­chach wen­ty­lo­wa­nych

  - izo­la­cja ciepl­na podłóg mię­dzy le­ga­ra­mi

Dzię­ki za­sto­so­wa­niu wy­so­kiej ja­ko­ści po­li­sty­re­nu gra­fi­to­we­go cha­rak­te­ry­zu­ją się bar­dzo ni­skim współ­czyn­ni­kiem prze­wo­dze­nia cie­pła - nie­osią­gal­nym dla sty­ro­pia­nu stan­dar­do­we­go

Pły­ty sty­ro­pia­no­we Ne­ogra­phi­te na­le­ży chro­nić przed bez­po­śred­nim dzia­ła­niem pro­mie­ni sło­necz­nych pod­czas trans­por­tu, skła­do­wa­nia oraz apli­ka­cji. Pod­czas prac bu­dow­la­nych za­gro­żo­ne płasz­czy­zny na­le­ży od­po­wied­nio za­bez­pie­czyć po­przez sto­so­wa­nie sia­tek ele­wa­cyj­nych na rusz­to­wa­niach.

Darmowa dostawa przy zakupie powyżej 30m3

1 Przedmiot